Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

   

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DRANACO NV (hierna “DRANACO”), mondeling of schriftelijk, omvattende de levering van producten, indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op, en sluiten desgevallend uit, de eventuele algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant.

2. GELDIGHEID

2.1. Het niet eisen van strikte naleving van de algemene voorwaarden door DRANACO houdt geen vermindering van rechten in voor deze laatste.

2.2. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht zullen blijven. In dat geval zullen DRANACO en de klant onderhandelen om tot een nieuwe bepaling te komen, die het doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.3. Een afstand van een recht of aanspraak uit deze algemene voorwaarden of betreffende een wanprestatie van de andere partij, kan enkel geschieden mits deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld. Dergelijke afstand van een recht of aanspraak kan nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander recht, zelfs indien beide gevallen grote overeenstemming vertonen.

3. OVEREENKOMST

3.1. De aanbiedingen van DRANACO zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door DRANACO, zonder enig voorbehoud, van de bestelling door de klant dan wel, bij afwezigheid van schriftelijke bevestiging, na de aanvang door DRANACO van de uitvoering van de overeenkomst.

3.2. Alleen de gedelegeerd bestuurder en eventueel hij/zij die door hem/haar daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens DRANACO overeenkomsten sluiten.

3.3. Eens een bestelling aanvaard is door DRANACO, kan zij pas geannuleerd worden na schriftelijk akkoord van DRANACO, bij gebreke waarvan DRANACO recht heeft op betaling van de volledige contractprijs en desgevallend een bijkomende schadevergoeding. Indien DRANACO akkoord gaat met de annulering, is de klant aan DRANACO een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst aan DRANACO zou hebben moeten betalen, onverminderd het recht van DRANACO op volledige vergoeding van haar reële schade, en zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

3.4. Eventuele wijziging(en) en/of aanvulling(en) op bovenbedoelde bestellingen binden DRANACO pas, nadat en voor zover deze door DRANACO geaccepteerd en schriftelijk bevestigd zijn.

3.5. Door het accepteren van een aanbod, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, aanvaardt de klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud, die door DRANACO werden overgemaakt overeenkomstig clausule 15 (Vindplaats van de algemene voorwaarden).

4. PRIJZEN

4.1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro, exclusief belastingen, toeslagen, heffingen, transport- en verzekeringskosten, onkosten… Alle taksen die voortvloeien uit de overeenkomst of die tijdens de overeenkomst door Openbare Besturen worden ingevoerd, vallen steeds ten laste van de klant. Dit geldt ook voor de gebeurlijk wettelijk verschuldigde vergoedingen uit hoofde van moeilijkheden of onderbreking in de scheepvaart.

4.2. De koop komt tot stand aan de prijzen die gelden op het ogenblik van de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

4.3. Bij het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant dat DRANACO gerechtigd is de overeengekomen prijs aan te passen, teneinde rekening te houden met elementen die een (mogelijke) impact op de prijs hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, stijgingen van de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, inflatie e.d. sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsaanpassing zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.

4.4. DRANACO is ten alle tijden, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, gerechtigd voorschotten of enige zekerheid te eisen. Bij gebreke aan ontvangst daarvan, kan DRANACO de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

4.5. De toepassing van artikel 5.97 NBW (Recht op prijsvermindering) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. LEVERTIJDEN

5.1. Door DRANACO opgegeven levertijden gelden slechts ten indicatieve titel en zullen zo veel als mogelijk door DRANACO in acht genomen worden. Zij vangen aan bij bevestiging van de bestelling door DRANACO.

5.2. Vertraging in de levering geeft de klant in geen geval het recht, de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of de overeenkomst op te schorten of te verbreken/ontbinden. Zij kunnen evenmin aanleiding geven tot vrijstelling tot betaling, prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding of boete door DRANACO.

6. LEVERING

6.1. Alle leveringen zijn ex works, zelfs indien de prijzen zijn vastgesteld “franco bestemming”. Ter verduidelijking de goederen worden verkocht vertrek op wagon, vrachtwagen of schip.

6.2. Het vervoer geschiedt op risico en op kosten van de klant. De klant is verplicht de schepen te lossen binnen de vastgestelde termijn vermeld op de vrachtbrief. Bij niet vermelding van lostijd, zal de wettelijke lostijd van kracht zijn. In dit geval zal de lostijd bepaald worden op basis van de op het cognossement vermelde tonnenmaat. Overliggeld zal door de ontvanger rechtstreeks betaald worden aan de schipper of de transportonderneming welke het vervoer verzekerde en waarvan het materiaal dit oponthoud onderging. Ingeval tijdens de uitvoering van een overeenkomst door Openbare Besturen verhogingen van de vervoerprijzen worden uitgevaardigd, zijn deze verhogingen ten laste van de klant.

6.3. Indien de klant de goederen bestelt met het oog op verdere verkoop in het buitenland en daaromtrent geen voorafgaande overeenkomst gesloten wordt, dienen de goederen op het ogenblik van hun levering aan de klant te beantwoorden aan de Belgische normen voor de invoer, het vervoer, de detailverkoop en de consumptie van die waren in België, zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn.

6.4. De Ruhrorter-pegel van 3.20m is maatgevend voor alle waterwegen van West-Europa. Zo de waterstand beneden dat peil valt, houdt de verplichting tot leveren op, zolang de Ruhrorter-pegel beneden 3.20m blijft. Dit wordt beschouwd als een geval van overmacht, waarop art. 11 van toepassing is.

6.5. De klant verbindt er zich toe om op de leveringsdatum de nodige arbeidskrachten en het nodige materieel ter beschikking te stellen om onmiddellijk na aankomst van de goederen een snelle lossing te verzekeren. Indien de klant in gebreke blijft zulks te doen, zal DRANACO de hieruit voortvloeiende bijkomende kosten in rekening brengen. De losplaats aangeduid door de klant dient tevens toegankelijk te zijn voor het overeengekomen vervoermiddel en de hoeveelheid te leveren moet er kunnen ontladen worden zonder moeilijkheden en vertraging. Indien dit niet het geval zou zijn, zullen alle kosten en schade die veroorzaakt worden ten laste van de klant vallen.

6.6. DRANACO is gerechtigd bestellingen in delen te leveren en te factureren. DRANACO behoudt zich het recht voor, andere bestelde producten en diensten pas te leveren of uit te voeren, na ontvangst van de betaling van de voorgaande levering. De klant is dan niet gemachtigd het restant van de bestelling te annuleren.

7. GARANTIE

7.1. DRANACO verbindt er zich toe naar best vermogen de opdracht uit te voeren en de goederen te leveren overeenkomstig de wettelijke waarborg van conformiteit. DRANACO kan niet instaan voor onvolledige, onjuiste dan wel beperkte testen, keuringen, monsters,… m.b.t. deze wettelijke normen.

7.2. De kenmerken van de door DRANACO

7.3. In geen geval staat DRANACO in voor

geleverde producten kunnen in bepaalde mate afwijken van de kenmerken zoals vermeld in de informatieve documenten.

de samenstelling van haar producten in de mate dat het gaat over eigenschappen van componenten in de samenstelling waarover DRANACO geen controle heeft.

8. AANVAARDING VAN ONZE GOEDEREN

Bij verkoop incl. levering

8.1. De klant heeft altijd het recht de goederen, zowel kwantitatief als kwalitatief, te keuren alvorens hun verzending, doch hij dient hiertoe zelf het initiatief te nemen. Te dien einde zal de klant, op eigen initiatief, zich moeten informeren over plaats, dag en uur waarop de klant de vereiste controles zal kunnen uitvoeren. Bij gebrek aan een onderzoek/keuring voorafgaand aan de verzending/het vervoer, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de goederen.

8.2. De klant moet de goederen (laten) controleren en nagaan of zij overeenstemmen met de bestelde goederen alvorens het lossen van het schip. De aanvang van het lossen staat gelijk met een weloverwogen aanvaarding van de goederen en/of diensten. Iedere klacht gebaseerd op zichtbare gebreken, zoals, maar niet beperkt tot, een onjuiste levering, lichte, uiterlijke beschadigingen, onjuiste hoeveelheden e.a. of conform artikel 8.1. vaststelbare gebreken na lossing van het schip, is onontvankelijk.

Bij verkoop excl. levering

8.3. Elk zichtbaar gebrek of niet conformiteit vaststelbaar conform artikel 8.1 dat niet op gedetailleerde en precieze wijze wordt vermeld bij afhaling door de klant, wordt geacht te zijn aanvaard.

Algemeen

8.4. In geval van een beweerd gebrek moet de klant de goederen in onveranderde staat laten, totdat DRANACO de klacht heeft kunnen onderzoeken en dit op straffe van verval van iedere vordering jegens DRANACO in dit verband. Er worden geen klachten meer aanvaard over goederen welke reeds werden afgeleverd aan derden.

8.5. Betwisting door de klant m.b.t. de levering en/of de geleverde goederen of diensten resulteert niet in een opschortingsrecht van de betalingsverplichting van de klant jegens DRANACO.

8.6. Alle goederen vermeld op de offerte en/of bestelling moeten worden afgenomen. Indien de klant de goederen niet afhaalt of ze niet in ontvangst neemt bij levering, is DRANACO gerechtigd, onverminderd haar andere rechten voorzien in deze algemene voorwaarden, om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst hetzij de goederen voor rekening en op uitsluitend risico van de klant op te slaan a rato van 10% van de prijs van de goederen per maand en aan de klant te factureren, de uitvoering van de overeenkomst te vervolgen, hetzij de goederen uit te leveren aan derden, nieuwe goederen te leveren aan de klant met nieuwe leveringstermijnen en deze nieuwe goederen aan hem te factureren, hetzij de overeenkomst met de klant zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden met een schriftelijke kennisgeving aan de klant, dit alles onder voorbehoud van schadevergoeding in hoofde van DRANACO.

9. BETALING

9.1. Tenzij op de factuur anders werd gestipuleerd, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, uitsluitend door overschrijving van het bedrag in euro op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

9.2. Klachten aangaande de factuur zijn slechts ontvankelijk mits nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben en voor zover ze door de klant schriftelijk gemeld worden aan DRANACO binnen de zeven werkdagen na factuurdatum. Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen voormelde datum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant. Het gedeelte van de factuur dat niet geprotesteerd wordt, dient betaald te worden.

9.3. Bij niet-betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur of van een wissel op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval is eveneens een verwijlintrest van 12 % per jaar van rechtswege verschuldigd vanaf de factuurdatum, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling. Iedere begonnen maand telt als volledige maand. Daarenboven is in de hiervoor vermelde gevallen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van DRANACO op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. De klant verbindt zich er bovendien toe de eventuele gerechtskosten te betalen indien een factuur niet of niet tijdig wordt betaald.

9.4. Bij niet (tijdige) betaling of bij uitgifte van een ongedekte cheque, protest van een handelspapier of om het even welk ander probleem dat DRANACO verhindert de betaling te ontvangen van de titel die hem door de klant ter betaling overhandigd is, zal dit door hem beschouwd worden als een “zware fout”. In dat geval behoudt DRANACO zich het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, rechterlijke machtiging of vergoedingsverplichting i) de levering van een gedeelte of het geheel van de bestelde goederen op te schorten en/of ii) indien niet betaald binnen de 3 werkdagen na vraag daartoe van DRANACO, de overeenkomst(en) met de klant te beëindigen. Zij behoudt daarbij het recht een schadevergoeding te vorderen voor geleden of nog te lijden schade.

9.5. Het bedrag der leveringen is altijd betaalbaar en vorderbaar ten maatschappelijke zetel van DRANACO. DRANACO ziet niet af van dit recht door een wissel te trekken op de klant. De wissels moeten aanvaard en gezegeld worden door de klant. Wissels ter aanvaarding moeten binnen de 4 dagen worden teruggezonden, zo niet wordt hun bedrag onmiddellijk vorderbaar. Betalingen met wissels brengen geen schuldvernieuwing tot stand van de contractuele verbintenissen.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

10.1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, wijst DRANACO elke aansprakelijkheid af met betrekking tot schadegevallen aan personen of goederen in het kader van deze overeenkomst, evenals met betrekking tot iedere schade ingevolge enig gebrek dat aan de controle van DRANACO is ontsnapt.

10.2. Klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen een redelijke en niet tardieve termijn van uiterlijk 7 werkdagen na de (mogelijke) ontdekking ervan, gelet op de aard van de geleverde producten, en in elk geval binnen maximaal 1 maand na de levering door de klant aan DRANACO worden meegedeeld op gedetailleerde wijze en per aangetekend schrijven. De klant zal tevens alle nodige maatregelen treffen in het kader van de op hem rustende schadebeperkingsverplichting.

10.3. In geval van aansprakelijkheid van DRANACO is de totale aansprakelijkheid van DRANACO in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de verzekerde waarde lager is dan dit bedrag, zal de aansprakelijkheid desalniettemin alsnog beperkt zijn tot het bedrag waartoe DRANACO verzekerd is. De klant heeft het recht om de toepasselijke verzekerde waarde bij DRANACO op te vragen.

10.4. Aansprakelijkheid van DRANACO voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, verlies van orders, gederfde winst, gemiste besparingen, bewerkingskosten, transportkosten, reis- en verblijfskosten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.5. Voor zover wettelijk toegestaan, kan DRANACO niet gehouden zijn tot enige vergoeding van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel bij de klanten als bij derden veroorzaakt door personeel van DRANACO en/of personen die door haar worden tewerkgesteld bij het vervullen van haar verplichtingen.

10.6. Elke aansprakelijkheid van DRANACO vervalt wanneer de aan de klant geleverde producten zijn vermengd, verwerkt en/of niet meer identificeerbaar zijn.

11. OVERMACHT

11.1. Indien DRANACO door een situatie van overmacht gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, heeft DRANACO het recht, naar haar keuze, ofwel de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten ofwel, indien de omstandigheden dit vereisen van DRANACO, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist door de klant, en dit zelfs indien DRANACO als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Voor het overige wordt de toepassing van art. 5.74 NBW (Verandering van omstandigheden) uitgesloten.

11.2. Onder “overmacht” wordt onder andere ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, doch niet-limitatief: pandemie, epidemie, Covid-19 en aanverwante virussen, quarantaines, maatregelen van overheidswege, brand, instortingen, overstromingen, ongevallen, burgerlijke en internationale oorlogen of oproer, beschadigingen van machines, stakingen of onderbrekingen in het bagger-en transportbedrijf, verbod van in- en uitvoer, lock-out, ijsgang, gehele of gedeeltelijke stremming in de scheepvaart, hoogwater en lage waterstand op kanalen en rivieren, gebrek aan vervoermateriaal of arbeidskrachten en in het algemeen elke gedwongen vermindering van de fabricatie of productie die zich zou voordoen, hetzij bij onze leveranciers hetzij bij onze firma…

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. De geleverde goederen blijven, in het kader van deze overeenkomst, eigendom van DRANACO, zolang deze niet volledig betaald zijn. Dit eigendomsvoorbehoud vervalt, en de eigendom gaat definitief over, wanneer de klant zijn schulden aan DRANACO heeft gedelgd, met inbegrip van de prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin draagt de klant alle risico’s voor het verlies of beschadiging van de goederen door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt vanaf het moment van oplading. De klant zal de goederen met zorg behandelen en ze niet voortverkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen of er anders over beschikken ten behoeve van derden tot de algehele betaling.

12.2. Bij gedeeltelijke leveringen en indien deze laatste het voorwerp uitmaken van afzonderlijke betalingen, blijven de geleverde goederen eigendom van DRANACO tot de integrale betaling van de volledige bestelling.

12.3. DRANACO wordt gemachtigd door de klant, indien deze laatste zijn betalingsverplichtingen niet en/of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde goederen terug te nemen. De hieraan verbonden kosten vallen integraal ten laste van de klant.

13. ONTBINDING

13.1. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van DRANACO, erkennen Partijen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden is in geval van insolvabiliteit, beslag, faillissementsaanvraag, aanvraag tot opening van een procedure gerechtelijke reorganisatie, ontbinding, liquidatie, verzegeling of beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen of liquidatie van klant.

13.2. Bovendien, zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van DRANACO, erkennen Partijen dat DRANACO de overeenkomst kan opschorten dan wel ontbonden lastens de klant te beschouwen, zelfs indien de overeenkomst in opeenvolgende leveringen voorziet, na een ingebrekestelling zonder resultaat, indien de klant nalaat één van zijn contractuele verbintenissen te vervullen. In zulk geval is DRANACO gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs, onverminderd het recht van DRANACO op volledige vergoeding van haar reële schade, en zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

13.3. Betalingsverplichtingen, welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding, blijven onverminderd in stand en worden terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbaar.

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DRANACO is Belgisch recht van toepassing. In geval van internationale koop, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat hun rechtsverhouding beheerst wordt door het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.

14.2. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat mocht ontstaan betreffende de totstandkoming, uitlegging en uitvoering van een overeenkomst.

Partijen zullen echter, vóór het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank, de zaak pogen in der minne te regelen, desgevallend via bemiddeling.

15. VINDPLAATS VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant verkrijgt deze algemene voorwaarden alvorens het sluiten van een overeenkomst met DRANACO. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden terug te vinden op de website: https://www.dranaco.be.